Siirry sisältöön

Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste kertoo, kuinka Asianajotoimisto Jarmo Salmi Oy kerää, käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja toimeksiantojen ja asianajopalveluiden yhteydessä.

1. Rekisterinpitäjä
Asianajotoimisto Jarmo Salmi Oy
PL 50-Lappeentie 12, 55101 Imatra
Y-tunnus 0838317-3

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Asianajaja Jarmo Salmi
PL 50-Lappeentie 12, 55101 Imatra
puh. 05 4364877
S-posti: asianajaja@jarmosalmi.fi

2. Henkilötietojen kerääminen
Rekisteröimme asiakkaiden henkilötiedot toimeksiantosuhdetta perustettaessa ja kerääminen perustuu asiakkaan toimeksiantosuhteen solmimisen yhteydessä antamiin tietoihin ja asiakirjoihin.

Rekisteriin merkitään riita-asioissa myös toimeksiannon vastapuolen henkilötiedot, jotka saamme pääasiallisesti omalta asiakkaaltamme tai näiden antamista asiakirjoista.

Perunkirjoituksia, osituksia, perinnönjakoja hoidettaessa rekisteriin merkitään kuolinpesän osakkaiden ja testamentinsaajien henkilötietoja, jotka saamme joko omalta asiakkaaltamme, tai tämän antamista asiakirjoista tai viranomaisilta (väestötietojärjestelmä, tuomioistuin ym).

Konkurssipesien hoidon yhteydessä saamme tietoon myös konkurssiin menneen yrityksen työntekijöiden henkilötietoja, jotka saamme yrityksen asiakirja-aineistosta.

Kerättävät henkilötiedot:
Asiakasrekisteriin merkitään nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite (perushenkilötiedot)

Toimeksiannon yhteydessä voi kertyä myös muita henkilötietoja (syntymäaika, henkilötunnus, tietoja omaisuudesta ja veloista ym), mutta näitä tietoja ei merkitä asiakasrekisteriin vaan niitä säilytetään juttukansiossa tai jutun hoitamiseen liittyvässä sähköpostikansiossa, jos tällaisia tietoja on sähköpostitse lähetetty.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käytetään ainoastaan toimeksiannon hoitamista tai tuomioistuimen määräämään tehtävän kuten pesänselvittäjän, pesänjakajan tai konkurssipesän hoitajan tehtävän hoitamista varten. Toimeksiannon hoitamisen yhteydessä henkilötietoja voidaan toimeksiannon tai tehtävän hoitamiseksi luovuttaa viranomaisille kuten tuomioistuimelle tai maistraatille tai muulle toimeksiannon hoitamiseen liittyvälle viranomaistaholle.

Henkilötietoja ei käytetä markkinointiin tai muuhun toimeksiannon tai tehtävän hoitamisen ulkopuoliseen tarkoitukseen. Henkilötietoja ei luovuteta toimeksiannon ulkopuolisille tahoille Eu:n sisällä tai Eu:n ulkopuolelle.

4. Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelee pääasiallisesti toimiston henkilökunta. Asiakasrekisteri toimii J & K International Oy:ltä hankittavalla pilvipalveluohjelmalla. Toimittajan kanssa on solmittu erillinen sopimus henkilötietojen käsittelemisestä tietosuoja-asetuksen vaatimalla tavalla.

Yrityksen kirjanpito hoidetaan Azets Insight O:ssä, jonka kanssa on solmittu erillinen sopimus henkilötietojen käsittelemisestä tietosuoja-asetuksen vaatimalla tavalla.

5. Henkilötietojen säilyttäminen
Toimeksiantoon liittyvä materiaali säilytetään 10 vuotta toimeksiannon päättymisestä. Perushenkilötiedot säilytetään esteellisyyden selvittämistä varten pysyvästi.

6. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskeva pyynnöt tulee tehdä rekisterinpitäjän yllä mainittuun osoitteeseen:

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot, jos tarkistaminen ei ole vastoin asianajajan salassapito- tai vaitiolovelvollisuutta. (tietosuoja-asetus 15 artikla)

OIkeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot, silloin kun henkilöllä on tarkistusoikeus.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen poistamme tiedot tai ilmoitamme syyn, miksi tietoja ei voi poistaa. Rekisteripitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta tietoa.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

7. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

8. Tietoturva
Henkilötiedot ovat turvattu sopimusjärjestelyin sekä fyysisin toimenpitein, jotka estävät oikeudettoman pääsyn henkilötietoihin.

9.Selosteen muuttaminen
Pidätämme oikeuden muuttaa tätä selostetta

Ota yhteyttä